به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان تهران ،در این نشست شورای سیاست گزاری اتاق های سه گانه باموضوع کمیسیون انرژی و ارتباط باحوزه وزارت ازطریق کمیسیون برنامه ریزی جهت نشست مشترک یکی از موضوعات مورد گفت و گو اولین کمیسیون تخصصی انرژی اتاق تعاون استان تهران می باشد.