بک لایت 65 اینچ سامسونگ مدل 65JU

‎۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
بک لایت تلویزیون Samsung سامسونگ 65 اینچ - سری JU/KU/MU
موجودی: موجود
SKU
34825
  • قیمت از ۲ عدد به بالا : ‎۲,۲۲۵,۰۰۰ تومان (۳% تخفیف)
  • قیمت از ۵ عدد به بالا : ‎۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان (۷% تخفیف)
  • قیمت از ۱۰ عدد به بالا : ‎۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان (۱۱% تخفیف)
قیمت ما با تعداد درخواستی شما مطابقت ندارد؟ با ما تماس بگیرید...

مشخصات این مدل

  • بک‌لایت تلویزیون ال‌جی LG کاملاً اصلی و اورجینال
  • مدل: 65 اینچ ("65)
  • سری‌های : JU - KU - MU
  • دست کامل این مدل شامل 8 خط و روی هر خط 14 ال‌ای‌دی قرار گرفته.
  • ابعاد آن برابر است با 1350 میلی‌متر
  • نوع ال‌ای‌دی های کار شده 3228 است و با ولتاژ 3 ولت (3V) کار می‌کنند.

Samsung: UE65KU6179UXZG UE65KU6175UXXE UE65KU6172UXXH UE65KU7350UXSQ UE65KU6300UXRU UE65KU6300UXCE UE65KU6170UXZG UE65KU6100WXXN UE65KU6100WXXH UE65KU6100KXZT UE65KU6100KXZF UE65KU6100KXXU UE65KU6100KXXC UE65MU7350UXTK UE65MU7350UXMI UE65MU7000UXTK UE65MU6192UXXH UE65MU6190UXZG UE65MU6179UXZG UE65MU6175UXXC UE65MU6172UXXH UE65MU6170UXZG UE65MU6125KXZT UE65MU6125KXXC UE65MU6122KXXH UE65MU6120WXXN UE65MU6195UXXC UE65MU6199UXZG UE65MU7000UXSQ UE65MU7000UXMI UE65MU6300UXRU UE65MU6300UXCE UE65MU6222KXXH UE65MU6220WXXN UE65MU6220KXZT UE65MU6220KXXU UE65MU6202KXXH UE65MU6200KXZT UE65MU6120KXZT UE65MU6105KXXC UE65KU6079UXZG UE65KU6075UXXE UE65KU6072UXXH UE65KU6070UXZG UE65KU6020WXXN UE65KU6020KXXU UE65KU6020KXXC UE65KU6000WXXN UE65KU6000WXXH UE65KU6000KXZT UE65KU6092UXXH UE65KU6095UXXE UE65MU6102KXXH UE65MU6100WXXN UE65MU6100UXUA UE65MU6100UXRU UE65MU6100UXCE UE65MU6100KXZT UE65MU6100KXXU UE65KU7000UXTK UE65KU7000UXMI UE65KU6099UXZG UE65KU6000KXZF UE65KU6000KXXU UE65KU6000KXXC UA65MU7000RXMM UA65MU7000RSMM UA65MU7000KXZN UA65MU7000KXXA UA65MU7000KXKE UA65MU6990JXXZ UA65MU6880JXZK UA65MU6880JXXZ UA65MU6320JXXZ UA65MU6310JXXZ UA65MU7000RXTW UA65MU7000SXEG UA65MUF30EJXXZ UA65MUC30SJXXZ UA65MU7351KXXA UA65MU7350SXMV UA65MU7350SXEG UA65MU7350RXMM UA65MU7350KXZN UA65MU7350KXXA UA65MU7350KXKE UA65MU7000SXMV UA65MU6303GXXP UE65MU6120KXXU UN65MU6290FXZC UN65MU6100FXZX UN65KU6300GXZB UN65KU6300FXZC UN65KU6290FXZC UN65KU6050FXZX UN65KU6000KXZL UN65KU6000GXUG UN65KU6000GXPE UN65KU6000FXZX UN65MU6100GXPE UN65MU6100GXZB UN65MU6100GCZE UN65MU6300GXZS UN65MU6300GXPE UN65MU6300FXZX UN65MU6300FXZC UN65MU6103PXPA UN65MU6103FXZX UN65MU6100PXPA UN65MU6100KXZL UA65MU6300WXZW HG65AF690UKXXY UN65KU6300GXPE UN65KU6300FXZX UE65MU6279UXZG UE65MU6275UXXC UE65MU6272UXXH UE65MU6270UXZG UE65MU6205KXXC UE65MU6200WXXN UE65MU6200KXXU UE65KU7350UXTK UN65KU6300GXZS UN65KU6300HXPA HG65AF690UKXXM HG65AF690UJXZK HG65AF690UJXXZ UN65MU6290FXZA UN65MU6070FXZA HG65NF690UFXZA UN65MU6500FXZC UA65KU6880JXXZ UN65MU650DFXZA UN65MU6500FXZA UN65MU630DFXZA UN65MU6300FXZA UN65KU6290FXZA UN65KU6300FXZA UA65KU6880JXZK UA65KUC30SJXXZ UN65KU630DFXZA HG65EF690UBXEN UA65MU6300WXXY UA65MU6103GXXP UA65MU6100WXZW UA65MU6100WXXY UA65MU6100SXNZ UA65MU6100RLSG UA65MU6100KXXV UA65MU6100KXXT UA65MU6100KXXS UA65MU6100KXXM UA65MU6100KPXD UA65MU6103KXXT UA65MU6103KXXV UA65MU6300SXNZ UA65MU6300KXXV UA65MU6300KXXT UA65MU6300KXXS UA65MU6300KXXM UA65MU6300JXZK UA65MU6300JXXZ UA65MU6300GXXP UA65MU6103WXZW UA65MU6103WXXY UA65MU6100GXXP UA65KUF30EJXXZ UA65KU7000RXUM UA65KU6200JXXZ UA65KU6000WXZW UA65KU6000WXXY UA65KU6000SXNZ UA65KU6000KXXV UA65KU6000KXXT UA65KU6000KXXS UA65KU6000KXXM UA65KU6000KPXD UA65KU6000GXXP UA65KU6300JXXZ UA65KU6300JXZK UA65KU7000RXTW UA65KU7000RXMM UA65KU7000RXEG UA65KU7000KXZN UA65KU7000KXXA UA65KU7000KXWT UA65KU7000KXRQ UA65KU7000KXLY UA65KU7000KXKE UA65KU6310JXXZ HG65EF690UBXXU UN65MU6100GXZS UE65JU7500TXXC UE65JU6740SXXH UE65JU6740SXXN UE65JU6740UXXC UE65JU6740UXXU UE65JU6740UXZG UE65JU6740UXZT UE65JU6742UXXH UE65JU6745UXXE UE65JU6690UXRU UE65JU6675UXXE UE65JU6650UXXC UE65JU6652UXXH UE65JU6655UXXE UE65JU6670SXXH UE65JU6670SXXN UE65JU6670UXXU UE65JU6670UXZF UE65JU6672UXXH UE65JU6750UXXN UE65JU6750UXZG UE65JU7000UXRU UE65JU7000UXUZ UE65JU7002TXXH UE65JU7005TXXE UE65JU7080TXZG UE65JU7090TXZG UE65JU7500LXXN UE65JU7500TXTK UE65JU7000UXMS UE65JU7000TXZT UE65JU6770UXXN UE65JU6770UXZG UE65JU6790UXRU UE65JU7000LXXH UE65JU7000LXXN UE65JU7000TXTK UE65JU7000TXXC UE65JU7000TXXU UE65JU6650SXXN UE65JU6650SXXH UE65JU6510UXZT UE65JU6512UXXH UE65JU6515UXXE UE65JU6530UXKZ UE65JU6530UXRU UE65JU6550UXZG UE65JU6560UXZG UE65JU6570UXTK UE65JU6510UXZF UE65JU6510UXXU UE65JU6500KXXU UE65JU6500KXZF UE65JU6500KXZT UE65JU6500WXXH UE65JU6500WXXN UE65JU6510SXXH UE65JU6510SXXN UE65JU6510UXXC UE65JU6570UXZF UE65JU6570UXZG UE65JU6610UXTK UE65JU6610UXUA UE65JU6640SXXH UE65JU6640UXXC UE65JU6640UXXN UE65JU6640UXZF UE65JU6640UXZG UE65JU6642UXXH UE65JU6610UXRU UE65JU6610UXKZ UE65JU6572UXXH UE65JU6575UXXE UE65JU6580UXZG UE65JU6600UXKZ UE65JU6600UXMS UE65JU6600UXRU UE65JU6600UXUA UE65JU6600UXUZ UE65JU6500KXXC UN65JU6700FXZP UN65JU6700FXZX UN65JU6700GXPE UN65JU6700GXZB UN65JU6700GXZD UN65JU6700GXZS UN65JU6700HXPA UN65JU6700KXZL UN65JU6700FXZC UN65JU6500HXPA UN65JU6100HXPA UN65JU6100KXZL UN65JU6500FXZC UN65JU6500FXZP UN65JU6500FXZX UN65JU6500GXPE UN65JU6500GXZD UN65JU6500GXZS UN65JU6800FXZC UN65JU7100FXZC UN65KU6300FXZX UN65KU6300GXPE UN65KU6300GXZD UN65KU6300GXZS UN65KU6300HXPA UN65KU6350FXZX UN65JU7700FXZC UN65JU7500KXZL UN65JU7500FXZC UN65JU7500FXZP UN65JU7500FXZX UN65JU7500GXPE UN65JU7500GXPR UN65JU7500GXZD UN65JU7500GXZS UN65JU7500HXPA UN65JU6100FXZX UN65JU6100FXZP UE65JU7590TXZG UE65KU6100KXXC UE65KU6100KXXU UE65KU6100KXZF UE65KU6100KXZT UE65KU6100WXXH UE65KU6100WXXN UE65KU6170UXZG UE65JU7580TXZG UE65JU7505TXXE UE65JU7500TXZF UE65JU7500TXZT UE65JU7500UXKZ UE65JU7500UXMS UE65JU7500UXRU UE65JU7500UXUA UE65JU7500UXUZ UE65JU7502TXXH UE65KU6172UXXH UE65KU6175UXXE UE65MU6205KXXC UE65MU6270UXZG UE65MU6272UXXH UE65MU6275UXXC UE65MU6279UXZG UN65JU6000GXZD UN65JU6000GXZS UN65JU6000KXZL UE65MU6202KXXH UE65MU6200WXXN UE65KU6179UXZG UE65KU6300UXCE UE65KU6300UXRU UE65KU6300UXUA UE65MU6200KXXU UE65MU6200KXZT UE65JU7500TXXU UA65JU6600KXXA UA65JU6060KXXV UA65JU6300JXZK UN65JU6500FXZA TS05 UN65JU6500FXZA EH02 UN65JU6500FXZA ES04 UN65JU6500FXZA TH01 UN65JU6500FXZA TH03 UN65JU6500FXZA TS06 UE65JU6555UXZG UE65JU6410SXXN UE65JU6410UXXC UE65JU6410UXXU UE65JU6410UXZF UE65JU6410UXZT UE65JU6412UXXH UE65JU6415UXXE UE65JU6430UXRU UE65JU6410SXXH UE65JU6400WXXH UE65JU6400KXXU UE65JU6400KXZF UE65JU6400KXZT UE65JU6400UXKZ UE65JU6400UXMS UE65JU6400UXRU UE65JU6400UXUA UE65JU6400UXUZ UE65JU6430UXUA UE65JU6430UXZG UE65JU6470UXTK UE65JU6470UXXC UE65JU6470UXZG UE65JU6472UXXH UE65JU6475UXXE UE65JU6480UXZG UE65JU6485UXZG UE65JU6550UXZG UE65JU6465UXXE UE65JU6450UXZG UE65JU6435UXXE UE65JU6435UXZG UE65JU6440WXXH UE65JU6440WXXN UE65JU6445KXXU UE65JU6445WXXN UE65JU6450UXRU UE65JU6450UXUZ UE65JU6400KXXN UE65JU6400KXXC UA65KUC30SJXXZ UE65JU6000WXXH UE65JU6000WXXN UE65JU6050UXZG UE65JU6060KXXC UE65JU6070UXTK UE65JU6070UXZG UE65JU6072UXXH UE65JU6075UXXE UE65JU6000UXRU UE65JU6000UXMS UA65MU6300KXXS UA65MU6300KXXV UE65JU6000KXXC UE65JU6000KXXU UE65JU6000KXZF UE65JU6000KXZT UE65JU6000UXKZ UA65JU6600KXXM UA65JU6400JXXZ UA65JU6400JXZK UA65JU6400KPXD UA65JU6400KXLY UA65JU6400KXRQ UA65JU6400KXWT UA65JU6000WXZW UA65JU6000WXBM UA65JU6000KXXS UA65JU6000KXXT UA65JU6000KXXV UA65JU6000KXZN UA65JU6000RXEG UA65JU6000RXTW UA65JU6000RXUM UA65JU6000RXXP UA65JU6400KXXA UA65JU6400KXXM UA65JU6400WXXY UA65JU6400WXZW UA65JU6470ULXL UA65JU6470UMXL UA65JU6600KPXD UA65JU6600KXLY UA65JU6600KXMR UA65JU6600KXRQ UA65JU6400WXAB UA65JU6400SXNZ UA65JU6400KXXS UA65JU6400KXXT UA65JU6400KXXV UA65JU6400KXZN UA65JU6400RXEG UA65JU6400RXTW UA65JU6400RXUM UA65JU6400RXXP UA65JU6000KXXM UA65JU6000KXXA UN65KU6290FXZA FA01 HG65ND690USXZA HG65ND690UFXZA TH01 UN65JU6400FXZC UN65KU6300FXZA C02 UN65KU6300FXZA BA03 UN65JU670DFXZA TH01 UN65JU670DFXZA UH02 UN65JU7500FXZA TS01 HG65ND890WFXZA HG65ND890UFXZA UN65JU7100FXZA UN65JU6700FXZA TH01 UN65JU6400FXZA UD03 UN65JU6400FXZA FD05 UN65JU640DFXZA TD01 UN65JU640DFXZA ED02 UN65JU650DFXZA HG65AD690UJXXZ UA65JU5900JXXZ UA65JU5910JXXZ UA65JU5920JXXZ UA65JU6000KPXD UA65JU6000KXKE UA65JU6000KXMR UA65JU6000KXSQ UA65JU6000KXWT UA65JU50SWJXXZ HG65ED890WBXXU HG65AD690UJXZK HG65AD890UKXXT HG65AD890UKXZN HG65ED690UBXEN HG65ED690UBXXU HG65ED890UBXEN HG65ED890UBXXU HG65ED890WBXEN UE65KU6300UXRU UE65KU6300UXCE UA65MU6300KXXS UA65MU6300KXXV UE65KU6100KXXC UE65KU6100KXXU UE65KU6100KXZF UE65KU6100KXZT UE65KU6100WXXH UE65KU6100WXXN UE65KU6170UXZG UE65KU6172UXXH UE65KU6175UXXE UE65KU6179UXZG UA65KU6000KXXT UE65JU7500TXXC UE65JU6755SXXH UE65JU6755SXXN UE65JU6755UXXC UE65JU6755UXXU UE65JU6755UXZG UE65JU6755UXZT UE65JU6742UXXH UE65JU6745UXXE UE65JU6690UXRU UE65JU6675UXXE UE65JU6650UXXC UE65JU6652UXXH UE65JU6655UXXE UE65JU6670SXXH UE65JU6670SXXN UE65JU6670UXXU UE65JU6670UXZF UE65JU6672UXXH UE65JU6750UXXN UE65JU6750UXZG UE65JU7000UXRU UE65JU7000UXUZ UE65JU7002TXXH UE65JU7005TXXE UE65JU7080TXZG UE65JU7090TXZG UE65JU7500LXXN UE65JU7500TXTK UE65JU7000UXMS UE65JU7000TXZT UE65JU6770UXXN UE65JU6770UXZG UE65JU6790UXRU UE65JU7000LXXH UE65JU7000LXXN UE65JU7000TXTK UE65JU7000TXXC UE65JU7000TXXU UE65JU6650SXXN UE65JU6650SXXH UE65JU6510UXZT UE65JU6512UXXH UE65JU6515UXXE UE65JU6530UXKZ UE65JU6530UXRU UE65JU6550UXZG UE65JU6560UXZG UE65JU6570UXTK UE65JU6510UXZF UE65JU6510UXXU UE65JU6500KXXU UE65JU6500KXZF UE65JU6500KXZT UE65JU6500WXXH UE65JU6500WXXN UE65JU6510SXXH UE65JU6510SXXN UE65JU6510UXXC UE65JU6570UXZF UE65JU6570UXZG UE65JU6610UXTK UE65JU6610UXUA UE65JU6655SXXH UE65JU6655UXXC UE65JU6655UXXN UE65JU6655UXZF UE65JU6655UXZG UE65JU6642UXXH UE65JU6610UXRU UE65JU6610UXKZ UE65JU6572UXXH UE65JU6575UXXE UE65JU6580UXZG UE65JU6600UXKZ UE65JU6410UXZT UE65JU6550KXZF UE65JU6550KXXU UE65JU6550KXXN UE65JU6550KXXC UA65KUC31SJXXZ UA65KUC30SJXXZ UE65JU6550KXZT UE65JU6550UXKZ UE65JU6410UXZF UE65JU6410UXXU UE65JU6410UXXC UE65JU6410SXXN UE65JU6410SXXH UE65JU6550WXXH UE65JU6550UXUZ UE65JU6550UXUA UE65JU6550UXRU UE65JU6550UXMS UE65JU6450UXUZ UE65JU6450UXRU UE65JU6445WXXN UE65JU6445KXXU UE65JU6455WXXN UE65JU6455WXXH UE65JU6430UXUA UE65JU6430UXRU UE65JU6470UXTK UE65JU6470UXXC UE65JU7000LXXH UE65JU6530UXRU UE65JU6530UXKZ UE65JU6555UXZG UE65JU6550UXZG UE65JU6485UXZG UE65JU6480UXZG UE65JU6475UXXE UE65JU6472UXXH UE65JU6470UXZG UE65JU6415UXXE UE65JU7502TXXH UN65KU6350FXZX UN65KU6300HXPA UN65KU6300GXZS UN65KU6300GXZD UN65KU6300GXPE UN65KU6300FXZX UN65JU7700FXZC UN65JU7500KXZL UN65JU7500HXPA UN65JU7500GXZSUA65JU7500KXWT UA65JU7000LXWL UN65KU6300GXZB UA65KU6300WXZW UN65JU7500GXZD UN65JU7500GXPR UE65KU6172UXXH UE65KU6170UXZG UE65KU6100WXXN UE65KU6100WXXH UE65KU6100KXZT UE65KU6100KXZF UE65KU6100KXXU UE65KU6100KXXC UE65JU7590TXZG UE65JU7580TXZG UE65KU6175UXXE UE65KU6179UXZG

اطلاعات بیشتر
برند سامسونگ
سایز (اینچ) 65 اینچ
سری JU - KU - MU
سایز (طول) 1350 میلی‌متر
تعداد LED در هر خط 14
تعداد خط در یک دست 8 خط
نوع LED 3228
ولتاژ هر LED 3 ولت
نظر خودتان را بنویسید
محصول مورد نظر:بک لایت 65 اینچ سامسونگ مدل 65JU
امتیاز شما